Contact

If you want to help Azat Miftakhov, please, contact us!
Email: helpazat@miftakhov.org

The site is supported by not indifferent math students
Anna Dmitrieva, Balaram Usov, Bogdan Zavyalov, Dmitriy Korshunov, Ilya Dumansky, Konstantin Loginov, Rodion Deev, Roman Krutowski, Slava Naprienko.

Site maintenance: Slava Naprienko.
Translation to English: Marty Noel Chenyao and Nina Zubrilina.